Usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. III. ÚS 94/21, ze dne 23. února 2021 (v návaznosti na usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 2598/2020, ze dne 24. listopadu 2020).

V případě zjištění promlčení nároku na vydání bezdůvodného obohacení je nadbytečné se zabývat samotnou existencí tohoto nároku.

Klient pojišťovny se v daném sporu domáhal proti žalované pojišťovně zaplacení bezdůvodného obohacení, které dle klienta vzniklo tím, že od něj pojišťovna přijala plnění na základě neplatné pojistné smlouvy. Nejvyšší soud ČR potvrdil závěry obecných soudů a dovodil promlčení klientem tvrzeného nároku. Subjektivní promlčecí doba totiž začala v tomto případě běžet v okamžiku, kdy byla smlouva ukončena a pojišťovna klientovi vyplatila odkupné (březen/duben 2015). Klient si měl být proto už v tento okamžik vědom, že se žalovaná pojišťovna mohla na jeho úkor bezdůvodně obohatit. Jelikož se však klient obrátil na finančního arbitra až v říjnu 2017, resp. k podání žaloby přistoupil v srpnu 2018, je zjevné, že tak učinil až po uplynutí dvouleté promlčecí doby. Z důvodu zásady hospodárnosti řízení se Nejvyšší soud dále nezabýval posouzením existence samotného nároku.

Klient pojišťovny poté podal ústavní stížnost, ve které tvrdil zásah do svého práva na soudní ochranu. Dle klienta soudy pochybily, neboť nezkoumaly samotnou existenci nároku, bez čehož není možné určit běh promlčecí doby a rozhodnout o promlčení. Ústavní soud ČR se však s argumentací klienta neztotožnil a ve svém usnesení potvrdil závěry obecných soudů. Dle Ústavního soudu by se klient pojišťovny musel o vzniku tvrzeného bezdůvodného obohacení skutečně dozvědět nejpozději v okamžiku vyplacení odkupného po ukončení pojistného vztahu. Klient pojišťovny měl proto postupovat v rámci mezí procesních pravidel a nikoli se spoléhat na zneužívání ochrany, kterou mu právo jakožto slabší smluvní straně přiznává. Tvrzený nárok proto Ústavní soud shledal promlčeným a zdůraznil, že na tomto závěru by nic nezměnilo ani potvrzení existence nároku. Ve vztahu k rozpornosti námitky promlčení s dobrými mravy Ústavní soud připomněl, že korektiv dobrých mravů lze uplatnit jen ve výjimečných případech představujících zneužití práva osobou namítající promlčení. Nejvyšší soud ani Ústavní soud však v posuzovaném sporu nezjistily jakékoli důvody, na základě kterých by bylo možné usuzovat zneužití práva pojišťovnou. S ohledem na tuto skutečnost dospěly Nejvyšší soud a Ústavní soud shodně k závěru, že výkon práva pojišťovny spočívající v uplatnění námitky promlčení je v souladu s dobrými mravy. Stížnost proto byla Ústavním soudem odmítnuta pro svou zjevnou neopodstatněnost.

© Copyright 2024, Česká asociace pojišťoven.

Nenechte se
vyplašit

Možná jste zaznamenali zprávy o údajné neplatnosti smluv životního pojištění. Nenechte se vyplašit!

Co se děje?

Několik advokátů a podnikatelů ryze za účelem vidiny vlastního zisku tvrdí, že smlouvy životního pojištění neplatí. Není to pravda!

Smlouvy jsou platné a pojišťovny klientům i nadále poskytují pojistnou ochranu a vyplácejí pojistná plnění.

Proč se nemusíte bát?

Rozhodnutí soudu či finančního arbitra o neplatnosti konkrétních jednotlivých smluv nepředstavují precedent. V žádném případě neznamenají, že jsou všechny smlouvy o životním pojištění neplatné. Arbitr i soudy se zabývaly vždy konkrétním případem konkrétního klienta pojišťovny a takové rozhodnutí nemá obecnou závaznost i pro jiné případy. Zároveň soudy v řadě případů rozhodly a stále rozhodují o platnosti posuzovaných smluv.

Pojišťovny se k smlouvám chovají jako k platným a plní své závazky. Platí klientům sjednaná plnění v souhrnné výši desítek miliard korun každý rok.

Česká asociace pojišťoven považuje chování vybraných podnikatelů a advokátů za účelové. Jejich aktivity mohou klienty pojišťoven uvrhnout do právní nejistoty – můžou se ocitnout bez pojistné smlouvy a spolu s tím hrozí vrácení čerpaného pojistného plnění pojišťovnám, vrácení daňových odpočtů státu, či dokonce vrácení příspěvků na pojištění zaměstnavateli.

Pokud máte jakékoli otázky ohledně vaší smlouvy, obraťte se na svou pojišťovnu.

Co říkají odborníci

Obchodníci využívají argumentace, že staré smlouvy životního pojištění jsou podle nich neplatné, a to plošně. Ohání se přitom rozhodnutími především prvoinstančních soudů, které ale poukazují pouze na neplatnost některých konkrétních smluv investičního životního pojištění, nikoliv ale všech těchto smluv jako celku. A současně také jaksi opomíjejí, že soudy v celé řadě případů rozhodly, že pojistné smlouvy jsou platné a závazné pro obě strany. Jednoduše tak spoléhají na to, že běžný člověk složitějším právním záležitostem nerozumí.

Viktor Vodička

Sdružení českých spotřebitelů

Česká národní banka odmítá tvrzení představitele spolku Podvedení klienti Jiřího Chvojky, že se ČNB obává dopadů kauzy týkající se pojistných smluv investičního životního pojištění Generali Česká pojišťovna a.s. na finanční stabilitu a že se tudíž jedná o změnu postoje ČNB. Jiří Chvojka těmito tvrzeními dezinterpretuje informace, které obdržel od České národní banky v rámci její odpovědi na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V ní spolek Podvedení klienti požadoval informace, zda ČNB v roce 2019 zahájila s Generali Českou pojišťovnou a.s. správní řízení v souvislosti s krácením odkupného na pojistných smlouvách investičního životního pojištění a zda byla této pojišťovně uložena sankce. ČNB vydání těchto informací 23. prosince 2019 odmítla na podkladě zákonného ustanovení, které vylučuje poskytnutí informace týkající se stability finančního systému.

Toto zdůvodnění však pan Chvojka v pozvánce na tiskovou konferenci interpretoval jako „průlom v dosavadní argumentaci ČNB“. Česká národní banka pana Chvojku ještě před tiskovou konferencí spolku Podvedení klienti svolanou na 23. ledna 2020 informovala, že je jeho výklad mylný.

ČNB na stabilitu finančního systému neodkazovala v souvislosti se správou pojištění a právními vadami souvisejícími s pojistnými smlouvami investičního životního pojištění, ale z jiného důvodu. Nezveřejňování informací o zahájených správních řízeních a uložených pokutách je činěno v zájmu ochrany před rizikem jejich možné dezinterpretace, protože tato sdělení bez doprovodných informací jsou způsobilá ovlivnit jak současné a budoucí klienty daného dohlíženého subjektu, tak i samotnou konkurenceschopnost na pojistném trhu. Veřejnost, která nedisponuje bližšími znalostmi o fungování pojišťovnictví, včetně jednotlivých pojišťoven, by mohla přiznávat dané informaci vyšší váhu, než jaká se k dané informaci skutečně váže.

Rozhodnutí ČNB neposkytnout požadované informace je proto nezbytné vnímat právě v tomto kontextu, a nikoliv z něho dovozovat jakýsi domnělý průlom v dosavadních vyjádřeních ČNB. Postup ČNB je navíc plně v souladu s požadavkem zákona o pojišťovnictví, a to konkrétně s povinností zachovávat mlčenlivost o skutečnostech zjištěných v rámci výkonu dohledu v oblasti pojišťovnictví.

ČNB se v rámci výkonu dohledu oblasti investičního životního pojištění věnuje dlouhodobě a postupuje v mezích a v rozsahu daných zákony. ČNB může veřejnost ujistit, že dle jejích poznatků a za stávající situace je sektor pojišťoven dostatečně stabilní, schopný naplňovat klíčové pojistné funkce a efektivně řídit rizika.

Zdroj: ČNB

Vyjádření České národní banky

Má být právě finanční arbitr kompetentním subjektem ke stanovení té správné míry proporce mezi podílem rizikové a rezervotvorné složky v životní pojistce? Tedy jinými slovy je kompetentní ze své administrativní pozice pod mantrou ochrany spotřebitele řešit subtilní problém, který svou povahou patří jednoznačně do výsostné sféry ekonomie?

K současnému problémovému stavu životního pojištění u nás ve své době přispěli určitým podílem i zprostředkovatelé, většina v současné době své chování pozitivně změnila, a naopak je v branži patrná snaha o kultivaci trhu. Jistou pikantnost v této souvislosti dává příběhu zneplatňování životních pojistek fakt, že tím, který si jako jeden z prvních u finančního arbitra stěžoval, je pojišťovací zprostředkovatel. Zdá se vám to také jako zdařilá pointa dobré anekdoty?

Zdroj: opojisteni.cz

Jaroslav Daňhel

profesor Vysoké školy ekonomické

Na základě našich zkušeností, které s podobnými kauzami máme, musím v první řadě upozornit na nebezpečí paušalizace celé situace. Byť se mohou posuzované případy na první pohled jevit identicky, mechanické přebírání právních závěrů, které přitom mnohdy platí pouze pro specifické skutkové okolnosti každého jednotlivého případu a nelze je tedy automaticky vztahovat na každou smlouvu o investičním životním pojištění, představuje značně zjednodušující přístup skýtající mnohá rizika. Ve veřejně dostupných zdrojích evidujeme názory na to, že některé smlouvy o investičním životním pojištění neměly údajně splňovat některé povinné náležitosti. Argumentaci, o kterou se však tyto závěry opírají, považujeme na základě nám dostupných informací přinejmenším za diskutabilní, a nadto i protichůdnou k některým dřívějším rozsudkům obecných soudů, které na věc nazíraly opačně. S přihlédnutím k prioritě výkladu ve prospěch platnosti smluv a dalším principům platného práva – jednou z jehož zásad je, že „práva náležejí bdělým“ – musím varovat před zjednodušujícími a paušalizujícími závěry, které by se při nekritickém přebírání mohly nakonec obrátit proti spotřebitelům, jako tomu bylo např. ve známé kauze bankovních poplatků.

Zdroj: opojisteni.cz

Luděk Chvosta

Partner White & Case

Kauza v médiích

Soudní rozhodnutí

Usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 2429/23, ze dne 10. ledna 2024

Obecné soudy stanovily počátek subjektivní promlčecí lhůty k okamžiku, kdy stěžovatel měl kvalifikovanou vědomost založenou výzvou k vydání bezdůvodného obohacení. Ústavní soud potvrdil postup obecných soudů jako zcela souladný s požadavky nálezu Ústavního soudu ve věci sp. zn. III. ÚS 2127/21 a uzavřel, že obecné soudy šly dokonce i nad rámec jeho úvah, když nevycházely z pouhé existence pochybnosti o platnosti pojistné smlouvy, která by Ústavnímu soudu postačovala. Ústavní soud zároveň potvrdil, že námitka promlčení vznesená pojišťovnou není nemravná, když pojistník svou liknavostí uplatnil svůj nárok až po uplynutí promlčecí doby.

Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. března 2023, sp. zn. 19 Co 156/2023 (v návaznosti na rozsudek Okresního soudu v Písku ze dne 14. 10. 2022, sp. zn. 4 C 70/2022).

Neplatnost smlouvy o investičním životním pojištění nezakládá tvrzená netransparentnost ujednání o poplatcích a nákladech, nerozlišení pojistného na investiční a rizikovou složku ani tvrzený rozpor s dobrými mravy z důvodu sjednání nízké pojistné částky pro případ smrti.

Usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 2435/20, ze dne 16. 9. 2020 (potvrzení usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 1254/2020, ze dne 27. května 2020).

Ústavní soud však v tomto případě neshledává na závěrech obecných soudů nic ústavně nekonformního, co by jej opravňovalo zasahovat do precizně odůvodněných napadených rozhodnutí, která navíc navazovala na rozhodnutí předchozí, takže je zřejmé, že se soudy zabývaly věcí pečlivě a podrobně.